Bản tin pháp luật tháng 04/2017- kỳ 2

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2017 – kỳ 2

  • Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/7/2017
  • Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất
  • Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Kính chào Quý khách hàng.

            Cập nhật thông tin pháp luật luôn giúp cho Doanh nghiệp được hưởng những chính sách ưu đãi kịp thời, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.           

            HGLaw luôn mong muốn Doanh nghiệp thành công và thanh thản trong kinh doanh, luôn mong muốn được đồng hành cùng Doanh nghiệp.

            Trân trọng.

            Tiến sĩ, Luật sư Hoàng Ngọc Giao,

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

—————————————————-

  1. Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/7/2017:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương này dùng làm căn cứ để:

(i) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

(ii) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

(iii) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định 47/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế cho Nghị định 47/2016/NĐ-CP.

  1. Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất:

Đây là nội dung nổi bật quan trọng được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Cụ thể, Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ; theo đó, các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ:

– Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

– Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng mua bán, tặng cho, thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư.

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư.

– Hợp đồng uỷ quyền.

  1. Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017:

– Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017:

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với các TS là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần TS (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

Đối với phần giá trị TS (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một TS để bán.

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại TS và phân bổ khấu hao TS đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị TS (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị TS (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Đối với các TS được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại TS và giá trị khấu hao các TS dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại TS và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.

Những nội dung này được  áp dụng từ năm tài chính 2016.

  • Quy định mới về căn cứ lập kế hoạch Kiểm toán năm:

Từ ngày 05/5/2017, quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sẽ được thực hiện theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.

Theo đó, việc lập kế hoạch kiểm toán năm được căn cứ vào những yếu tố sau:

– Luật Kiểm toán nhà nước.

– Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, NSNN trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

– Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của Kiểm toán nhà nước.

– Các kế hoạch công tác của Kiểm toán nhà nước.

– Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.

Như vậy, Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN quy định rõ ràng và cụ thể hơn Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN ngày 19/12/2008.

  • Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương:

Từ ngày 15/5/2017, quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) được ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy trình này quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các bước công việc của cuộc kiểm toán ngân sách bộ, ngành bao gồm những bước sau:

– Chuẩn bị kiểm toán.

– Thực hiện kiểm toán.

– Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN sẽ thay thế Phụ lục 01 quy định về Quy trình kiểm toán ngân sách bộ ngành tại Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN ngày 29/3/2013.

– Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia:

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2017 và thay thế Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN ngày 04/04/2012.

So với quy định hiện hành (tại Quyết định 02/2012) thì Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN đề cập một cách kỹ lưỡng hơn về các phương pháp thu thập thông tin. Bao gồm 11 phương pháp chủ yếu sau:

– Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước.

– Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị.

– Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan.

– Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.

– Thử nghiệm một số khâu của quy trình kiểm soát nội bộ.

– Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực.

– Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị.

– Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán.

– Trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp.

– Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Khai thác thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc thù khác.