Doanh Nghiệp

Các Luật sư, Luật gia, Chuyên gia, Công tác viên tại Luật Hoàng Giao sẽ cung cấp dịch vụ từ giai đoạn trước thành lập cho đến giai đoạn sau khi thành lập doanh nghiệp.

Luật Hoàng Giao cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu liên quan đến doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp như :

  • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo Điều lệ, quy trình, quy chế, văn bản hoạt động nội bộ Doanh nghiệp;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp;
  • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; đánh giá tính pháp lý của giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, tài liệu, văn bản thỏa thuận, thực hiện các thủ tục sau hoạt động mua bán và sát nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế, tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục Phá sản, giải thể doanh nghiệp;
  • Giải quyết các tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.