Dân Sự – Lao Động

Tư vấn pháp luật Dân sự, pháp luật lao động được coi là một trong những thế mạnh của Luật Hoàng Giao.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung Cấp như :

  • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động;
  • Tư vấn các vấn đề kỷ luật, bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
  • Tư vấn, thực thi, bảo đảm quyền tài sản của doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;
  • Soạn thảo, thẩm định các loại Hợp đồng dân sự, các giao dịch dân sự;
  • Giải quyết các tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động;
  • Lập và công bố di chúc.